Close

psychoterapia w kołobrzegu
Stosowaną formą pomocy jest psychoterapia, której celem jest wspomaganie funkcjonowania człowieka w codziennym życiu, zwiększenie skuteczności jego działania oraz wspieranie w osobistym rozwoju.
Badania pokazują, że terapia pomaga człowiekowi w lepszym zrozumieniu własnego zachowania i zachowania innych ludzi oraz pozwala w ułatwieniu wzajemnego porozumienia się. Może pomóc zmienić niepożądane zachowania, nauczyć się nowych, korzystniejszych sposobów reagowania oraz polepszyć komunikację międzyludzką.

Psychoterapia indywidualna jest rodzajem rozmowy, w której uczestniczy klient i psychoterapeuta. Sesje trwają na ogół 50 minut i odbywają się w stałym odstępie czasowym np. 1 raz na 2-tygodnie. To klient decyduje o czym chce rozmawiać na psychoterapii. Klient określa swoje oczekiwania i wraz z terapeutą określają zasady i formę psychoterapii.

Terapia pary lub małżeńska jest propozycją skierowaną dla osób, które chcą przyjść razem aby poradzić sobie z towarzyszącymi im trudnościami związanymi z byciem w ich związku. Czas trwania terapii jest ustalany indywidualnie i dostosowany do sytuacji oraz potrzeb klientów.

Terapia rodzinna – Spotkania odbywają się w konwencji terapii systemowej. Terapia rodzinna jest formą psychoterapii, w której udział biorą członkowie rodziny, którzy są ze sobą we wzajemnych relacjach i na siebie wzajemnie oddziałują. Uwaga terapeuty skoncentrowana jest na wszystkich uczestnikach sesji a nie na jednej osobie.

Konsultacje psychologiczne są formą pomocy, na które składa się jedno lub kilka spotkań, które mają na celu rozpoznanie i omówienie Twojej sytuacji życiowej w kontekście zgłaszanych problemów bądź wątpliwości. Spotkanie trwa 50 minut.
Mogą one mieć charakter diagnozy psychologicznej opartej o testy diagnozujące właściwości osobowości, mierzących poziom intelektualny, funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, zaburzenia organiczne oraz testy ujawniające tłumione uczucia oraz badania neuropsychologicznego.

Badanie neuropsychologiczne ma na celu określenie, ocenę funkcji poznawczych. Skierowany jest do osób np. z chorobami neurologicznymi – udary, guzy bądź urazy mózgu, do osób odczuwających pogorszenie funkcjonowania pamięci, planowania działania. Na badanie neuropsychologiczne składa się wywiad kliniczny oraz dobór odpowiednich testów neuropsychologicznych.

Konsultacje psychologiczne dla dziecka i jego rodziców to najczęściej kilka spotkań, których celem jest omówienie zgłaszanych trudności, ocenę czy i jaka pomoc jest właściwa oraz zaproponowanie konkretnej  formy pomocy. Spotkania trwają 50 minut. Na pierwsze spotkanie zapraszani są zazwyczaj sami rodzice. W trakcie pierwszej konsultacji zostaje omówiony zgłaszany problem, poznanie historii dziecka oraz jego aktualna sytuacja. Następne spotkanie odbywa się najczęściej z samym dzieckiem. W trakcie konsultacji psycholog zapoznaje się z perspektywą dziecka. Zdarza się, że aby lepiej zrozumieć sytuację dziecka, potrzebne są dodatkowe spotkania, co oczywiście ustalane jest z rodzicami. Na kolejnym spotkaniu zapraszani są rodzice, aby omówić rozumienie sytuacji dziecka i zaproponować możliwe formy pomocy. Czasami zdarza się tak, że na jedną z pierwszych konsultacji zapraszana jest cała rodzina. Ilość i formę dalszych konsultacji ustala terapeuta wraz z rodzicami.